Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Aktualności

06 maja 2020 15:53 | Aktualności

ZARZĄDZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dunowie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

SPD.021.6.2020.IM

Dunowo, dnia 06 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dunowie

z dnia 06 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w
Dunowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.  Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej,   wychowawczej
i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dunowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 roku z możliwością zmiany w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

2.  W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dunowie są prowadzone z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dunowie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dunowie

                                                                                mgr Iwona Moszyńska

Przeczytano: 88 razy. Wydrukuj|Do góry